Testnevelési Egyetem Adatvédelmi Tájékoztató


(Honlap használatára és általános elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan)

I. Bevezetés

A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban – eleget téve az európai uniós és a hazai jogszabályok rendelkezéseinek – a honlapja (www.tf.hu) használata és az általános elektronikus kapcsolattartás során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  1. „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR);
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
  3. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

III. Alapelvek és fogalmak

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggő fogalmakat, valamint az adatkezelés alapelveit a GDPR, az Info tv. és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata által meghatározottak szerint kell érteni és alkalmazni.

IV. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: Testnevelési Egyetem
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 69.
E-mail: info@tf.hu

V. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adott szervezeti egységeire vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. részében (Szervezeti és Működési Rend), az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az egyes ügyrendekben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó szabályszerű adatkezelés biztosítása az érintettekkel való elektronikus kapcsolattartás során.

VI. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen jogszabály felhatalmazása, szerződés vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése, önkéntes hozzájárulás vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzi. Indokolt esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott más jogalapon is történhet adatkezelés.

VII. A kezelt adatok alapvető köre

Az Adatkezelő adott szervezeti egységeire vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. részében (Szervezeti és Működési Rend), az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az egyes ügyrendekben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges adatok.

VIII. A kezelt adatok köre az Adatkezelő honlapjának használatára (www.tf.hu) és általános elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan

Az Adatkezelő az üzemeltetésében álló honlapokat megtekintő, az azokon böngésző felhasználók személyes adatait nem gyűjti, azokat nem kezeli. Ugyanakkor a honlap felhasználói adatokat – ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak – az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti, és az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok azonban egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Esetenként egyedi beazonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatok gyűjtésére is sor kerülhet, amelynek célja az adott honlap látogatottságának felmérése, figyelemmel kísérése a honlap megfelelő működtetése érdekében. Amennyiben a honlap valamely szolgáltatásainak igénybevétele során (pl.: hírlevél) a felhasználó valamely személyes adatát kifejezetten megadja, illetve rendelkezésre bocsátja, az Adatkezelő azokat a hozzájárulás visszavonásáig – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info. tv. 5. § (b) pontja alapján – az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az Adatkezelő a honlapján úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis adatcsomagok, amelyeket a böngésző ment el a felhasználó eszközére a honlapok webszervereinek kérésére. A honlapok ideiglenesen ezekben tárolják a számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, a böngészési élmény javítására, valamint a honlapok látogatottsági adatainak elemzésére.

IX. Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat kifejezett önkéntes hozzájárulás nélkül nem továbbítja harmadik személy részére, azokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. pontjában meghatározott célokra használja fel.

X. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósítása érdekében szükségszerű és ésszerű időtartam (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

XI. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó, Adatkezelőt által kezelt személyes adatokról, továbbá kérheti az adatok helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását és az adatok törlését.

XII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

a.) Hatósági bejelentés: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Elérhetőségek: www.naih.hu; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

b.) Bírósági eljárás kezdeményezése: Az érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszéknél.